Pve qcow2镜像导入教程

系统镜像下载地址

(国内)

CentOS-6.8.1607-x64

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/CentOS-6.8.1607-x64.qcow2 -d /home/kvm/images


CentOS-6.9.1704-x64

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/CentOS-6.9.1704-x64.qcow2 -d /home/kvm/imagesCentOS-7.6.1810-x64

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/CentOS-7.6.1810-x64.qcow2 -d /home/kvm/imagesCentOS-7.7.1908-x64

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/CentOS-7.7.1908-x64.qcow2 -d /home/kvm/imagesCentOS-7.8.2003-x64

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/CentOS-7.8.2003-x64.qcow2 -d /home/kvm/imagesCentOS-7.9.2009-x64

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/CentOS-7.9.2009-x64.qcow2 -d /home/kvm/imagesCentOS-8.1.1911-x64

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/CentOS-8.1.1911-x64.qcow2 -d /home/kvm/imagesCentOS-8.2.2004-x64

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/CentOS-8.2.2004-x64.qcow2 -d /home/kvm/imagesUbuntu-16.04-x64

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/Ubuntu-16.04-x64.qcow2 -d /home/kvm/imagesUbuntu-18.04-x64

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/Ubuntu-18.04-x64.qcow2 -d /home/kvm/imagesUbuntu-20.04.1-x64

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/Ubuntu-20.04.1-x64.qcow2 -d /home/kvm/imagesDebian-9.12.1-x64

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/Debian-9.12.1-x64.qcow2 -d /home/kvm/imagesDebian-10.3.3-x64

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/Debian-10.3.3-x64.qcow2 -d /home/kvm/imagesDebian-11.1-x64

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/Debian-11.1-x64.qcow2 -d /home/kvm/imagesWindows-2008R2-Datacenter-cn

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/Windows-2008R2-Datacenter-cn.qcow2 -d /home/kvm/imagesWindows-2012R2-Datacenter-cn

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/Windows-2012R2-Datacenter-cn.qcow2 -d /home/kvm/imagesWindows-2016-Datacenter-cn

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/Windows-2016-Datacenter-cn.qcow2 -d /home/kvm/imagesWindows-2019-Datacenter-cn

aria2c -x 5 -k 1M -c -P http://hyos.xmbillion.com/qcow2-agent/Windows-2019-Datacenter-cn.qcow2 -d /home/kvm/images

(境外下载)

https://netdisk.xmbillion.com/intl/proxmox

1、下载系统模板到指定位置

2、Linux 对Centos权限优化

仅Centos 需要处理  

modinfo nbd
modprobe nbd max_part=16 
lsmod |grep nbd
qemu-nbd -c /dev/nbd14 /var/lib/vz/images/201/vm-201-disk-0.qcow2  /示例 挂载qcow2 到nbd14
mount /dev/nbd14p1 /mnt  /挂载 nbd14p1  p1第一个分区  Linux第一个分区  windows不是  mnt 挂载到mnt
nano /mnt/etc/sysconfig/qemu-ga   / 编辑虚拟机配置文件,将以下内容注释掉(用#),或直接删掉
BLACKLIST_RPC=guest-file-open,guest-file-close,guest-file-read,guest-file-write,guest-file-seek,guest-file-flush,guest-exec,guest-exec-status
umount /mnt   /卸载挂载镜像
qemu-nbd -d /dev/nbd14 断开
文档更新时间: 2023-11-22 17:41   作者:admin